Home
Product Search
Checkout
Track Your Order
Price Set
New Products
De MuurkrantDe krant voor Nederlanders in Oost Canada met nieuws, berichten en een agenda voor uw eigen provincie. Het is nog in het begin stadium, maar we hebben een Nederlandse website voor de drie Maritieme provincies, New Brunswick, Nova Scotia en Prince Edward Island.
Recently Viewed:

Recently Viewed:

Our Friesian Roots
OUR FRIESIAN Roots

OUR FRIESIAN Roots

Friesian Roots

Visit our Home page at Family Tree Maker.
I am researching the Nieuwhof and Miedema Family
and also
I am researching the Van der Zwaag and Hiemstra Family

Visit often, I am constantly uploading more information.

The Friesian FlagThe Friesian FlagA great site explaining the history of the Friesian Flag and the symbolism behind the different parts of the design.(And I thought those were hearts)
Map of Friesland
This is our Friesian map, which hangs in our livingroom
Map of FrieslandMaps and boundary data are copyrighted by FOTW - Flags Of The World web site
Frisian Places and MunicipalitiesFind a town, village, hamlet or state on the 1860 map of the province of Friesland
Historische kaart Friesland
Friesian History

Friesian History

Friesian History
Schatkamer van TresoarA tour through Friesian History by era, theme maps, etc.
Friesian Language

Friesian Language

Frisian and Free:The History and Survival of the Frisian Language
Frisian languageFrom Wikipedia, the free encyclopedia
Hear Frisian Here
Research your Friesian Roots

Research your Friesian Roots

Genealogie-pagina bij Tresoar
TresoarFriesian Historical and Literary Center with free searchable databases
This was one of my biggest research tools. Once you find your way around it is a great resoure for your Friesian Family tree.
AlleFriezen“AlleFriezen” is a website that presents data from Frisian municipal archives, the “Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland” (the regional archives of north eastern Friesland), the “Historisch Centrum Leeuwarden” (Leeuwarden Historical Centre), and “Tresoar” (Frisian Historical Centre). Data about all Frisian people, born, married, or deceased in the province of Friesland from the 19th century till the middle of the 1950’s.
Leeuwarder Courant ArchiveWelkom bij het digitale archief van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, de weekbladen van NDC mediagroep en meer. U bent nog maar een paar muisklikken verwijderd van miljoenen artikelen, foto’s, illustraties en advertenties.
GenliasFind your Dutch ancestors fast
Genealogy yn Fryslân
Genealogy in FrieslandTrace your Dutch roots
Noord-Oost Friezen in het leger van NapoleonPersonen uit de (vroegere) gemeenten Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a., Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog in de periode 1810-1813 betrokken bij het leger en de marine onder Napoleon.
Friezen Onder NapoleonMilitairen in Friesland vóór, onder en na Napoleon 1795-1815
Friezen in de Tiendaagse VeldtochtFriezen in de Tiendaagse Veldtocht bedoeld om hoofdzakelijk de ruim 4.000 Friese schutters en daarnaast andere militairen die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 in herinnering te brengen.
KOHIER PERSONELE GOEDSCHATTING VAN DE 100STE PENNING, 1703 - Dokkum
Predikanten Friesland: register RomeinUit T.A. Romein, Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland (Leeuwarden 1876)
Nederlanders, en personen, die later met nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, sedert het begin der kerkhervorming
Stadssecretarissen van Friesland ca. 1500 - ca. 1950Leeuwarden, Bolsward, Franeker , Sneek, Dokkum , Harlingen , Stavoren, Sloten , Workum , IJlst , Hindelopen
Homepage van Simon Wierstra - Genealogische bestanden van de oude Friese adel en aanverwante families tot 1800
M p a g i n a E Rond ERASMUS (1467-1536) en SAECKMA (raadsheer Hof Friesland / curator Franeker Academie, 1572-1636): tekstuitgaven, catalogi en naamlijsten
De Nederlandsche leeuwBy Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
De Heeren van den Raede - By Oebele Vries
Registers fan de Personele Ymposysje út 1578útjûn troch P.L.G. van der Meer
Dy ymposysje wie in heffing út 1578 op it dragen fan siden en flewielen lekken: in belesting op lúkse dus. Dat betsjut dat it register benammen ynformaasje jout oer de begoedige lju, oer de elite, en dat is nammerste nijsgjirriger, om't krekt yn dy jierren in kar dien wurde moast foar of tsjin it kalvinisme, en foar of tsjin de kening fan Spanje ......
1 2
Provincie FrieslandProvinciaal en regionaal
Historishe Kerken in FrieslandOn this site you will find pictures of each historical church in Friesland
LEEUWARDEN

LEEUWARDEN

Genealogisch en biografisch onderzoek LeeuwardenLeeuwarden is the capital of the northern province of Friesland, the only bi-lingual region of the Netherlands. Both Dutch and Frisian are the official languages of this province. Leeuwarden became the capital of Friesland in 1504. Its population is slightly over 90.000. The HCL is the centre for historical information and activities in Leeuwarden. Our organization, the former Leeuwarden Municipal Archives, preserves the archives and collections of Leeuwarden from the late medieval times up to the present. Apart from the archives, the HCL also has a large historical library and a huge image collection
De burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800De burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800 En andere bescheiden betreffende het burgerschap
Beroepen en namen in de Groot-Consentboeken Leeuwarden 1580-1680
DOOPSGEZINDE GEMEENTEN

DOOPSGEZINDE GEMEENTEN

MyTrees.com Ancestor Search - Over 1 Billion Names!
Enter your ancestor's name for a FREE search:
From To
I recently bought the book Mother And Child Were Saved - by Catharina Schrader, midwife in Friesland in the 17th, 18th century. She left a diary in which she not only noted the number of children she helped to deliver, but also a lot of details. Maybe she delivered one of your ancestors. I found one of my ancestors in there. Excerpt from Memoirs by Schrader...

Copyright © Blue Bay Ventures Hunter River RR3, Prince Edward Island
mailto:elisabeth@howtofinddyourroots.com